CHUYỆN BỎ VIỆC, MẤT BẠN, CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN & GIỌNG ĐỚT