SỢ TƯƠNG LAI, ĐI HỌC KHÓ KẾT BẠN, BẤT CÔNG & HỌC SINH XÀI HÀNG FAKE