1 Comment

  1. nhânchi
    May 14, 2019 @ 12:47 pm

    ồ nó bắt để trong khoan hành lý luôn hả?
    mình tưởng nó cho mình cầm theo chứ haha

    Reply

Bình Luận

%d bloggers like this: